مجری ویزای دبی در تهران پارسا گشت

ویزا در تعریف ابتدایی آن به معنی مجوز ورود به یک کشور است ویزای دبی ویزای ورود به امارات است