بلیط خارجی امارات در امارات متحده عربی: دبی (فرودگاه بین المللی دبی) و ابوظبی (فرودگاه بین المللی ابوظبی